Zasady ogólne

 1. Proces egzaminowania osób ubiegających  się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem regulują przepisy:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r.,  poz. 1268)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastrultury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegającychc się o uprawnienia do  kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku (Dz.U 2023 poz. 2659))
  5. Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 lutego 2023 r., poz. 1214)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 z póżn. zm.)
 2. Zgodnie z przepisami w/w aktów prawnych, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba:
  1. ubiegająca  się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;
  2. posiadająca  prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;
  3. ubiegająca  się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
  4. ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.
 3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.
 4. Nie może być egzaminowana osoba:
  1. niespełniająca wymagań, o których mowa w pkt 3;
  2. w stosunku do której został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  3. w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  4. nieposiadająca orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  5. nieposiadająca orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
  6. nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym informacji o ukończeniu takiego szkolenia – nie dotyczy części teoretycznej egzaminu państwowego;
  7. nieposiadająca dokumentu tożsamości:
  8. której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że:
   • znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
   • nie posiada ona odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej; 
  9. która nie ukończyła 18 lat i nie posiada zgody rodzica lub opiekuna.
 5. Przepis pkt 4 lit. b stosuje się także wobec osoby przystępującej do egzaminu państwowego w zakresie uprawnień kategorii:
  1. C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  2. B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
 6. Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii:
  1. A1 – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM;
  2. A2 – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub AM;
  3. A – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A2, A1 lub AM;
  4. B, B+E, C, C+E, D lub D+E – jest odpowiednio uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E oraz do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
 7. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:
  1. sprawdzenia wiedzy w zakresie:
   •  zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
   • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
   • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
   • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;
  2. sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.
 8. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w ośrodku egzaminowania.
 9. Przepisu pkt 8 nie stosuje się do części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym, do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia, a także do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
 10. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM może być organizowany przez ośrodek egzaminowania w miejscowości spełniającej wymagania, o których mowa w art. 51 ust. 4 lub 4a ustawy o kierujących pojazdami, poza siedzibą ośrodka egzaminowania.
 11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, część teoretyczna egzaminu państwowego może być przeprowadzana przy użyciu przenośnych stacji egzaminacyjnych, współpracujących z systemem teleinformatycznym ośrodka egzaminowania
 12. Egzamin państwowy składa się z:
  1. części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej – dotyczy sprawdzenia wiedzy w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem. Część teoretyczna egzaminu realizowana jest przy użyciu pytań egzaminacyjnych składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.
  2. części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu.
 13. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
 14. Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:
  1. prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
  2. prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategori A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy
  3. prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,
  4. w zakresie prawa jazdy kategorii B z kodem (96), jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy  

– uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego

 1. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
 2. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów
  1. osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia:
  2. bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
  3. którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
 3. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.