Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Oddział Terenowy w Zawierciu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.wordzawiercie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023.05.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.05.15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, jpg). Przykładem takich informacji są m.in.: druki, wnioski.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-15.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2023-05-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Kaleta, e-mail: annakaleta@word.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (34) 36 16 009.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do:

  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
  • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
  • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
  • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania


W przypadku, gdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna

Miejsce egzaminowania – Zawiercie ul. Parkowa 2

Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mieści się w Zawierciu przy ul. Parkowej 2

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (informacja poniżej).

ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

1. Na terenie obiektów przy ul Parkowej 2 w Zawierciu znajdują się obniżone krawężniki umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami nieograniczony dostęp do budynków.

Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

  • W budynku zostały zamontowane  drzwi o szerokości 90 cm.
  • Na parterze w budynku został zainstalowany węzeł sanitarny przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Na parterze w budynku głównym został umieszczony plan budynku z rozmieszczeniem pomieszczeń.

Tłumacz migowy

Aby skorzystać z usług tłumacza migowego należy ze strony internetowej http://www.wordzawiercie.pl/druki/ należy pobrać Wniosek o udział tłumacza języka migowego w egzaminie praktycznym. Wniosek dostępny jest również na miejscu w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu w/w wniosku należy go złożyć w Biurze Obsługi Klienta osobiście, lub za pomocą poczty internetowej.

Informacje dodatkowe

DOKUMENTY

Na stronach http://www.wordzawiercie.pl/druki/ znajdują się pliki do pobrania. Pliki te pochodzą z zasobów własnych. Może jednak zdarzyć się, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówka, lub tabel czy grafik.

POWIĘKSZANIE STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych, lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

ZROZUMIAŁOŚĆ I CZYTELNOŚĆ TREŚCI

Redaktorzy Serwisu starają się aby wszelkie informacje umieszczane na stronach były zrozumiałe, a ich sposób prezentowania wpływał na lepszą czytelność.

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW

Staramy się aby nasza strona www.wordzawiercie.pl była dostępna i czytelna. Jednakże jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi, bądź chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt.