Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  z siedzibą w Częstochowie przy ul. Hallera 1,
  tel. 034 36-16-009 
  mail: sekretariat(at)word.czest.pl
 • zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych należy zgłaszać do niego:
 • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres:

Inspektor Ochrony Danych WORD Częstochowa
ul. Hallera 1
42 – 200 Częstochowa

 • w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej:

                      iod(at)word.czest.pl

 • posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator na podstawie:

Art. 6. ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawa o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 5 stycznie 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach przetwarza dane osobowe w celu  organizowania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikację osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

 1. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na wyżej wymienione  przepisy prawa.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)

Kancelaria prawna, firmy ubezpieczające, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawa o ruchu drogowym, (dot. Kursu dla Kierowców naruszających przepisy Ruchu Drogowego, Kursu w zakresie Kierowania Ruchem)
 • Ustawy z dnia 5 stycznie 2011 r. o kierujących pojazdami, (dot. Kursu Reedukacyjnego)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
  i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (dot. kursu kwalifikacyjnego dla egzaminatorów)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (dot. Szkolenia okresowego dla Kierowców wykonujących Transport Drogowy)
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 04 marca 2016r. w sprawie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (dot. kursu dla kandydatów na instruktorów i Instruktorów)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r (dot. Kursu Reedukacyjnego)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 lipca 2010r (dot. Kursu
  w zakresie Kierowania Ruchem)
 • Ustawa z dnia 6 września 2010 r o transporcie drogowym (dot. Szkolenia okresowego dla Kierowców wykonujących Transport Drogowy)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (dot. Kursu dla Kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego)

przetwarza dane osobowe w procesie niezbędnym do przebycia szkolenie/kursu.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

 1. do momentu wycofania zgody, a w przypadku jeżeli przepisy prawa nakazują przetrzymywania danych, to
 2. w związku z wyżej wymienionymi przepisami prawa przez okres wymagany przepisami prawa odpowiednimi do wybranego szkolenia/kursu.
 3. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. WYCOFANIE ZGODY

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania zgody można zrealizować poprzez wysłanie maila lub stosownego wniosku na kanały kontaktu.

 1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w zakresie określonym ww. przepisami jest konieczne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)

Kancelaria prawna, firmy ubezpieczające, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym:
  • Kodeks pracy;
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania – zatrudnienia
 • do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
 • lub do momentu wycofania zgody
 1. KATEGORIA ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)

Kancelaria prawna, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZLECENIOBIORCÓW

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

celem przetwarzania jest zatrudnianie – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo pracowników i ochrony mienia z wykorzystaniem rejestracji obrazu (monitoring) oraz organizacja pracy

 1. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
 2. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, oraz na podstawie Art. 111 UODO z dnia 10.05.2018, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

 1. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (MOŻLIWE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE):

Kancelaria prawna, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące usługi szkoleniowe, organy nadzorcze, podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz WORD na zlecenie w trybie outsourcingu, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługę ochrony mienia i komercyjnej opieki medycznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU MONITORINGU OBIEKTÓW WORD CZĘSTOCHOWA

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administrator na podstawie art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., z późn. zm. stosuje rejestrację obrazu (monitoring) w środku jak również na terenie wokół obiektów WORD w celu zapewniania bezpieczeństwa zarządzanym mieniem państwowym. WORD jako Administrator przetwarza dane osobowe w postaci zarejestrowanego na nagraniach wizerunku.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

 1. przez okres 20 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania, lub
 2. dodatkowo i tylko w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do momentu jego zakończenia.  
 3. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. PODANIE DANYCH

Administrator stosuje rejestrację obrazu na podstawie przepisów prawa. Rejestracja wizerunku odbywa się automatycznie w obszarze objętym monitoringiem WORD.

 1. PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ww. rozporządzenia.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)

Kancelaria prawna, firmy ubezpieczające, podmiot wybrany do ochrony mienia, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH PUBLICZNYCH, ZAPYTANIACH O CENĘ ORAZ DOKONUJĄCYCH SPRZEDAŻY NA RZECZ WORD CZĘSTOCHOWA.

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, dostawy oraz rozliczenia transakcji na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych;
  • Ustawa o rachunkowości.

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa:

–   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

–   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

–   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

–   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

nie przysługuje Pani/Panu:

–    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

–    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,