KOMUNIKAT dot. szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do WORD w Częstochowie, dotyczącymi możliwości odbycia szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) przywróciła stan sprzed 17 września 2022 r., tzn. przywróciła możliwość odbycia szkolenia, po którym zmniejszona zostaje liczba punktów karnych. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023, ale z wyjątkami!!!

Art. 8 (dot. tzw. szkoleń redukcyjnych), który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.

Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego – zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jest gotowy do organizacji szkoleń, niestety brak jest rozporządzenia wykonawczego. Brak również stosownych rozwiązań technicznych.

Organizacja szkoleń będzie możliwa w momencie ogłoszenia stosownego komunikatu, o którym mowa powyżej. WORD w Częstochowie obecnie nie prowadzi naboru na szkolenia, których celem jest redukcja punktów karnych. Nie prowadzimy także zapisów osób chętnych do odbycia szkolenia.

O rozpoczęciu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.